[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

Các nghiên cứu của Bộ môn Quản lý bệnh viện
  1. Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực y tết tuyến xã tại Việt Nam năm 2021-2022.
  2. Nghiên cứu xây dựng khung năng lực quản lý cơ bản của các cán bộ lãnh đạo quản lý y tế các tuyến năm 2016-2017
  3. Nghiên cứu sự sẵn có và một số yếu tố ảnh hưởng đến cung cấp dịch vụ phòng, chống một số bệnh không lây nhiễm tại hệ thống y tế cơ sở thị xã Chí Linh, Hải Dương, năm 2016
  4. Nghiên cứu tác động Bảo hiểm y tế với người cận nghèo tại huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp năm 2012-2015
  5. Nghiên cứu tổng quan về các phương thức chi trả chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho cơ sở cung cấp dịch vụ y tế tại Việt Nam năm 2012-2013
  6. Nghiên cứu đánh giá dự án can thiệp giảm tác hại HIV/AIDS khu vực biên giới tại Hà Giang năm 2012
  7. Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ và bảo vệ với sức khỏe Vị thành niên/thanh niên tại huyện Chí Linh, Hải Dương năm 2012
  8. Nghiên cứu phương thức thanh toán Bảo hiểm y tế: Hiệu quả và Khả thi của phương pháp thanh toán theo định suất cho người bệnh tại 2 bệnh viện huyện, Hải Dương, ViệtNam 2009 – 2010


Bộ môn Quản lý bệnh viện khác