[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ BỆNH VIỆN


Đối tượng: cán bộ lãnh đạo quản lý bệnh viện 

Số tiết học: 40 tiết
Thời gian: 5 ngày
Sáng: 8h00-11h30
Chiều:13h30-16h30
Địa điểm: trường ĐH Y tế công cộng

I. MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi học xong môn học này, học viên có thể:
   1. Giải thích được các khái niệm về bệnh viện, phân loại bệnh viện và các nội dung của quản lý bệnh viện.
   2. Trình bày được khái niệm kế hoạch, lập kế hoạch và mô tả được các bước lập kế hoạch.
   3. Trình bày được khái niệm quản lý nhân lực và mô tả được các bước lập kế hoạch nhân lực.
   4. Mô tả được các nội dung giám sát và đánh giá hoạt động bệnh viện.

II. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP 

Áp dụng các phương pháp dạy-học tích cực: động não, thuyết trình, thảo luận trên lớp, thảo luận nhóm và trình bày nhóm nhỏ. 
Sử dụng các phương tiện giảng dạy như bút dạ, bảng, giấy A0, máy chiếu Projector.
Tài liệu tham khảo: Tài liệu in đóng quyển dưới dạng text và tài liệu phát tay của giảng viên (Power Point).

III. LỊCH GIẢNG CHI TIẾT


Hà Nội, ngày   tháng   năm 20 


Trưởng/khoa bộ môn: 
PGS.TS. Phan Văn Tường
Điều phối: Ths. Chu Huyền Xiêm


  • Quản lý bệnh viện
  • Kinh tế và Tài chính Y tế
  • Quản lý dự án
  • Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra y tế và Thanh tra chuyên ngành
  • Quản lý trang thiết bị và công trình y tế