[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

Giới thiệu chương trình đào tạo/môn học – Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế

1. Môn Kinh tế và Tài chính Y tế

- Số tín chỉ: 02

- Đối tượng hiện giảng dạy: Cử nhân chính quy, Cử nhân vừa học vừa làm.

- Giảng viên: TS. Nguyễn Quỳnh Anh; Ths. Nguyễn Thu Hà

- Ý nghĩa môn học: Môn học Kinh tế và Tài chính y tế giúp sinh viên vận dụng khái niệm về sự khan hiếm, sự lựa chọn, và các qui luật kinh tế học trong y tế nhằm tối ưu hóa sử dụng nguồn lực để nâng cao tình trạng sức khỏe nhân dân. Lý thuyết và các ứng dụng của đánh giá kinh tế y tế giúp sinh viên quản lí và sử dụng hiệu quả nguồn lực khan hiếm góp phần xây dựng hệ thống y tế hiệu quả và công bằng.

2. Môn Quản lý kinh tế và tài chính y tế

- Số tín chỉ: 03

- Đối tượng hiện giảng dạy: Chuyên khoa II – Tổ chức và quản lý y tế

- Giảng viên:  PGS.TS. Vũ Xuân Phú; PGS.TS. Hoàng Văn Minh; TS. Nguyễn Quỳnh Anh

- Ý nghĩa môn học: Môn học giúp học viên vận dụng khái niệm về sự khan hiếm, sự lựa chọn, và các qui luật kinh tế học trong y tế nhằm giải thích và phân tích hành vi sử dụng và cung cấp dịch vụ y tế huy động và quản lý nguồn tài chính y tế, kỹ năng lập dự toán ngân sách, đánh giá các can thiệp y tế, giúp quản lí và xây dựng chính sách sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn; tăng cường khả năng phân tích và xây dựng chính sách trong quản lý y tế và quản lý kinh tế ngành.

3. Môn Quản lý y tế và tài chính bệnh viện

- Số tín chỉ: 03

- Đối tượng hiện giảng dạy: Thạc sĩ Quản lý bệnh viện

- Giảng viên: PGS.TS. Vũ Xuân Phú; TS. Trần Văn Tiến; TS. Nguyễn Quỳnh Anh; ThS. Nguyễn Thu Hà

- Ý nghĩa môn học: Môn học Quản lý kinh tế và tài chính bệnh viện giúp học viên vận dụng khái niệm về sự khan hiếm, sự lựa chọn, và các qui luật kinh tế học trong y tế, quản lí và sử dụng hiệu quả nguồn lực khan hiếm, cung cấp các khái niệm cơ bản về tài chính y tế, phân tích  đặc điểm, tác động các nguồn tài chính khác nhau đến công bằng, chất lượng và hiệu quả của hoạt động bệnh viện từ đó giúp học viên vận dụng để quản lý hiệu quả nguồn tài chính của bệnh viện.

4. Môn Đại cương về kinh tế học và kinh tế y tế

- Số tín chỉ: 03

- Đối tượng hiện giảng dạy: Thạc sĩ Y tế Công cộng/Thạc sĩ Quản lý Bệnh viện/CKI

- Giảng viên: PGS.TS. Phạm Trí Dũng; TS. Nguyễn Quỳnh Anh; ThS. Nguyễn Thu Hà

- Ý nghĩa môn học: Môn học cung cấp cho học viên lý thuyết nền tảng về kinh tế học và kinh tế y tế, các khái niệm cơ bản của kinh tế học, vai trò của các yếu tố kinh tế và nghiên cứu kinh tế và tài chính y tế trong quá trình hoạch định chính sách y tế, việc kết hợp kinh tế y tế với các lĩnh vực khác như thống kê y tế, dịch tễ học, khoa học xã hội, quản lý y tế, chính sách y tế…trong việc giải quyết các vấn đề y tế công cộng

5. Môn Đánh giá kinh tế y tế

- Số tín chỉ: 04

- Đối tượng hiện giảng dạy: Thạc sĩ Y tế Công cộng/Thạc sĩ Quản lý bệnh viện/CKI

- Giảng viên: PGS.TS. Hoàng Văn Minh; TS. Nguyễn Quỳnh Anh; ThS. Nguyễn Thu Hà

- Ý nghĩa môn học: Môn học cung cấp cho học viên lý thuyết và thực hành các phương pháp đánh giá kinh tế y tế, các bước thực hiện nghiên cứu đánh giá kinh tế y tế, phương pháp đo lường chi phí và hiệu quả, các kỹ thuật mô hình hóa, phân tích độ nhạy và tính không chắc chắn...

6. Môn Tài chính y tế

- Số tín chỉ: 03

- Đối tượng hiện giảng dạy: Thạc sĩ Y tế Công cộng/Thạc sĩ Quản lý bệnh viện/CKI

- Giảng viên: PGS.TS. Vũ Xuân Phú; PGS.TS. Phạm Trí Dũng; TS. Trần Văn Tiến; PGS.TS. Hoàng Văn Minh; Ths. Nguyễn Thu Hà

- Ý nghĩa môn học: Môn học cung cấp các khái niệm cơ bản về tài chính y tế và quản lý tài chính y tế. Với các kiến thức được trang bị từ môn học này, học viên có thể phân tích được các chức năng cơ bản của hệ thống tài chính y tế, các tiêu chí đánh giá hệ thống tài chính y tế, đặc điểm của các mô hình tài chính trên thế giới và tại Việt Nam, và ảnh hưởng của các phương thức thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ đến các vấn đề công bằng, chất lượng và hiệu quả.

7. Môn Quản lý kinh tế và Tài chính Y tế

- Số tín chỉ: 03

- Đối tượng hiện giảng dạy: Thạc sĩ Y tế Công cộng/CKI

- Giảng viên: TS. Nguyễn Quỳnh Anh; Ths. Nguyễn Thu Hà

- Ý nghĩa môn học: Môn học giúp học viên vận dụng khái niệm về sự khan hiếm, sự lựa chọn, và các qui luật kinh tế học trong y tế nhằm tối ưu hóa sử dụng nguồn lực để nâng cao tình trạng sức khỏe nhân dân. Lý thuyết và các ứng dụng của đánh giá kinh tế y tế giúp sinh viên quản lí và sử dụng hiệu quả nguồn lực khan hiếm góp phần xây dựng hệ thống y tế hiệu quả và công bằng.

Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế khác