[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
VIỆN ĐTBD CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ
BỘ MÔN QUẢN LÝ DƯỢC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
QUẢN LÝ DỰ ÁNI. MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi học xong môn học này, học viên có thể:
1. Trình bày được các khái niệm chung về Quản lý dự án.
2. Phác thảo được các nội dung chính của Đề cương dự án.
3. Xây dựng được phương án tổ chức thực hiện dự án.

II. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP 

Áp dụng các phương pháp dạy-học tích cực: động não, thuyết trình, thảo luận trên lớp, thảo luận nhóm và trình bày nhóm nhỏ. 
Sử dụng các phương tiện giảng dạy như bút dạ, bảng, giấy A0, máy chiếu Projector.
Tài liệu tham khảo: Tài liệu in đóng quyển dưới dạng text và tài liệu phát tay của giảng viên (Power Point).

III. GIÁNG VIÊN - TRỢ GIẢNG

1. PGS.TS. Phạm Trí Dũng, Trường Đại học Y tế công cộng
2. NCS. Phạm Phương Liên, Trường Đại học Y tế công cộng
3. Ths. Phùng Thanh Hùng, Trường Đại học Y tế công cộng 
4. CN. Phạm Quỳnh Anh, Trường Đại học Y tế công cộng
Điều phối môn học: Phạm Quỳnh Anh, Trường Đại học Y tế công cộng
 
III. LỊCH GIẢNG CHI TIẾT


Hà Nội, ngày   tháng   năm 2017

Phụ trách môn học  

  • Quản lý bệnh viện
  • Kinh tế và Tài chính Y tế
  • Quản lý dự án
  • Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra y tế và Thanh tra chuyên ngành
  • Quản lý trang thiết bị và công trình y tế