[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

THÔNG TIN CHUNG VỀ BỘ MÔN TỔ CHỨC VÀ QUẢNY TẾ

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG

Bộ môn Tổ chức và quảny tế là một bộ môn thuộc Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Quản lý Y tế, Trường Đại học Y tế Công cộng. Nhằm đạt được sứ mệnh và tầm nhìn của Nhà trường, mục tiêu chiến lược của bộ môn là xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao nhằm góp phần cải thiện hệ thống tổ chức và nâng cao năng lực cán bộ ngành y tế thông qua việc kết hợp tốt giữa các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tư vấn một cách có hiệu quả trong quản lý y tế và các lĩnh vực khác của YTCC. Bộ môn đã và đang có sự phối chặt chẽ với các bên liên quan dưới dây:

1. Hợp tác với đơn vị khác trong nhà trường để đẩy mạnh việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

2. Hợp tác với các tổ chức trong nước như Bộ y tế, Viện chiến lược và chính sách y tế để cập nhật và gắn kết các hoạt động đào tạo và nghiên cứu của bộ môn với thực tiễn.

3. Hợp tác với CDC, Atlanta và các tổ chức khác trong việc triển khai chương trình đào tạo quản lý trong phòng chống HIV/AIDS tại Việt nam.

4. Hợp tác với các trường đại học trong và ngoài nước để phát triển nội dung giảng dạy cũng như đào tạo cán bộ cho bộ môn, v.v…

Chức năng nhiệm vụ

1. Giảng dạy và điều phối các môn học liên quan đến lĩnh vực quản lý trong y tế (Quản lý y tế, Lập kế hoạch y tế, Tổ chức hệ thống y tế, Lãnh đạo và quản lý, Nguyên lý quản lý và các kỹ năng quản lý cơ bản, Quản lý dự án, Quản lý Dược.v.v…) cho tất cả các đối tượng học viên của Trường bao gồm các chương trình đào tạo cấp bằng (Cử nhân y tế công cộng, Thạc sĩ y tế công cộng, Thạc sĩ quản lý bệnh viện, Chuyên khoa I, Chuyên khoa II, Tiến sỹ Y tế công cộng) và các khoá học ngắn hạn cho các cán bộ trong và ngoài ngành y tế.

2. Triển khai các nghiên cứu khoa học liên quan đến Tổ chức Quản lý Y tế và các lĩnh vực khác như HIV/AIDS, sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ vị thành niên, v.v...

3. Cung cấp các dịch vụ tư vấn về xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo và các nghiên cứu về quản lý y tế và các lĩnh vực y tế công cộng khác cho các cơ quan và đơn vị khi có nhu cầu.

4. Cung cấp các bằng chứng khoa học, sản phẩm và tài liệu đào tạo, nghiên cứu có giá trị cho các đơn vị cá nhân trong và ngoài nước để ứng dụng, học tập, nghiên cứu và tham khảo.

5. Hợp tác quốc tế nhằm củng cố, nâng cao và hoàn thiện các năng lực về đào tạo và nghiên cứu, thông qua đó đóng góp một phần vào sự phát triển của Trường Đại học Y tế công cộng nói riêng và  ngành y tế nói chung.Bộ môn Tổ chức và Quản lý Y tế y tế, phòng A320 – A322, nhà A

Trường Đại học Y tế công cộng, số 1A Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Website: http://hmti.huph.edu.vn/bo-mon-to-chuc-va-quan-ly-y-te.html

Điện thoại: (84 4) 6266 2328


Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế khác