[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ


I. Chức năng

Viện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Y tế có chức năng tổ chức thực hiện việc các khóa đào tạo chính quy Đại học, Sau đại học chuyên ngành Quản lý y tế, đào tạo bồi dưỡng về quản lý cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế theo tiêu chuẩn ngạch và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế,  Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Nội vụ; đồng thời tổ chức hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học quản lý trong ngành y tế và tư vấn, chuyển giao các công nghệ  quản lý cho các đơn vị trong ngành y tế theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ   

1. Đào tạo
  • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo liên tục về quản lý cho cán bộ quản lý ngành y tế
  • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức ngành y tế theo tiêu chuẩn ngạch và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
2. Cấp bằng, chứng chỉ, chứng nhận các khóa đào tạo thuộc lĩnh vực quản lý y tế theo phân cấp của Trường và Bộ Y tế và quy đại học, sau đại học về quản lý y tế.
3. Tổ chức đào tạo các khóa chính quy đại học, sau đại học về quản lý y tế.
4. Tham mưu cho Bộ Y tế về các chương trình đào tạo tăng cường năng lực về quản lý, điều hành, xây dựng chính sách cho ngành y tế.
5. Nghiên cứu khoa học và công nghệ về quản lý y tế
6. Cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý y tế
7. Hợp tác quốc tế
8. Quản lý đơn vị
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trường Đại học Y tế công cộng và  Bộ Y tế giao.


 • Giới thiệu chung
 • Chặng đường phát triển
 • Mục tiêu của Viện
 • Chức năng nhiệm vụ
 • Sơ đồ tổ chức
 • Giảng viên
 • Các chương trình đào tạo
 • Lãnh đạo viện đương nhiệm
 • Văn phòng, Phòng Quản lý đào tạo & Nghiên cứu khoa học
 • Hợp tác quốc tế
 • Lãnh đạo viện qua các thời kỳ