[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn quản lý bệnh viện
Bộ môn quản lý dược
Bộ môn Pháp luật và Thanh tra y tế
Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế
Bộ môn Quản lý hành chính Nhà nước
Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế
Bộ môn quản lý nhân lực
Bộ môn chính sách và hội nhập
Bộ môn Quản lý hạ tầng và trang thiết bị

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

Các nghiên cứu của Bộ môn Pháp luật và Thanh tra y tế

1. Rà soát chính sách quốc gia về sản xuất, nhập khẩu, lưu trữ và phân phối các biện pháp tránh thai tại Việt Nam, đề tài nghiên cứu cấp cơ sở được tài trợ bởi UNFPA Việt Nam, năm 2014.
2. Nghiên cứu một số nội dung bất cập tại Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về Quản lý Mỹ phẩm, đề tài nghiên cứu cấp Bộ, năm 2013.
3. Đánh giá một số ảnh hưởng có thể của bản dự thảo hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương đến tiếp cận thuốc tại Việt Nam, Nghiên cứu được tài trợ bởi Oxfam American, 2012.
4. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá thuốc tại Việt Nam và đề xuất các giải pháp quản lý (Đề tài nghiên cứu cấp Bộ, năm 2008-2011).

Bộ môn Pháp luật và Thanh tra y tế khác