[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Bộ môn Quản lý bệnh viện
Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
Bộ môn Chính sách và Kinh tế y tế

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Thời gian đăng ký học:
Mã xác nhận :
Ghi chú:
Tra cứu văn bằng chứng chỉ

Tài liệu ấn phẩm của Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế

I. Sách, giáo trình, tài liệu
1. Đỗ Mai Hoa và cộng sự (2014), Tài liệu đào tạo Quản lý và lãnh đạo cho cán bộ PC HIV/AIDS, NXB Y học, Hà Nội.
2. Đỗ Mai Hoa, Lê Bảo Châu, Phạm Thị Thùy Linh và cộng sự (2012), Kỹ năng lãnh đạo và quản lý - Tài liệu đào tạo liên tục cho cán bộ y tế, NXB Lao động xã hội, Hà Nội.
3. Đỗ Mai Hoa và cộng sự (2012), Lập kế hoạch dựa trên bằng chứng.NXB Y học, Hà Nội.
4. Đỗ Mai Hoa và cộng sự (2012), Quản lý y tế - Tài liệu dạy học cho cao học Y tế công cộng, NXB Lao động xã hội, Hà Nội.
5. Đỗ Mai Hoa, Nguyễn Phương Thùy và cộng sự (2012), Tổ chức và Quản lý Hệ thống Y tế - Tài liệu dạy học cho cử nhân Y tế Công cộng, NXB Lao Động Xã Hội, Hà Nội.
6. Đỗ Mai Hoa, Lê Bảo Châu, Nguyễn Minh Hoàng và cộng sự (2012), Phương pháp lập kế hoạch - Tài liệu dạy học cho học viên đào tạo liên tục, NXB Lao Động Xã Hội, Hà Nội.
7. Đỗ Mai Hoa, Phạm Thị Thùy Linh, Nguyễn Minh Hoàng và cộng sự (2012), Lập kế hoạch y tế - Tài liệu dạy học cho cử nhân Y tế Công cộng, NXB Lao Động Xã Hội, Hà Nội.
8. Phan Văn Tường, Đỗ Mai Hoa, Nguyễn Đức Thành và cộng sự (2012), Quản lý dịch vụ y tế, NXB Lao động Xã Hội, Hà Nội.
9. Đỗ Mai Hoa, Lê Bảo Châu, Nguyễn Minh Hoàng và cộng sự (2012), Tài liệu Quản lý triển khai dự án: Dành cho cán bộ Hội Y tế Công cộng, Hội Y tế Công cộng Việt Nam, Hà Nội.
10. Đỗ Mai Hoa, Phạm Thị Thùy Linh, Nguyễn Minh Hoàng và cộng sự (2011), Lập kế hoạch y tế: Áp dụng Phương pháp giảng dạy dựa trên tình huống, NXB Lao Động Xã Hội, Hà Nội.
11. Đỗ Mai Hoa và cộng sự (2011), Quản lý y tế: Áp dụng Phương pháp giảng dạy dựa trên tình huống, NXB Lao Động Xã Hội, Hà Nội.
12. Đỗ Mai Hoa, Phạm Thị Thùy Linh, Nguyễn Phương Thùy (2011), Chương trình phòng chống HIV/AIDS dành cho đào tạo cử nhân y tế công cộng - Sách học dựa trên vấn đề (PBL) dành cho giảng viên và học viên, NXB Lao Động Xã Hội, Hà Nội.
13. Đỗ Mai Hoa, Phạm Thị Thùy Linh, Nguyễn Phương Thùy (2011), Chương trình phòng chống HIV/AIDS dành cho đào tạo cao học y tế công cộng - Sách học dựa trên vấn đề (PBL) dành cho giảng viên và học viên, NXB Lao Động Xã Hội, Hà Nội.
14. Lê Vũ Anh, Nguyễn Thanh Long, Đỗ Mai Hoa và cộng sự (2008), Chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội.
15. Lê Vũ Anh, Phan Văn Tường, Đỗ Mai Hoa và cộng sự (2007), Áp dụng quản lý chất lượng toàn diện (TQM) trong phòng chống HIV/AIDS, NXB Y học, Hà Nội.
16. Lê Ngọc Trọng, Phan Văn Tường, Đỗ Mai Hoa và cộng sự (2006), Tổ chức, quản lý y tế và chính sách y tế - Sách dùng đào tạo cử nhân y tế công cộng, NXB Y học, Hà Nội.
17. Lê Vũ Anh, Bùi Thị Thu Hà, Đỗ Mai Hoa và cộng sự (2005), Tăng cường khả năng quản lý các hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho cán bộ tuyến huyện, NXB Lao Động, Hà Nội.
18. Lê Vũ Anh, Phạm Trí Dũng, Đỗ Mai Hoa và công sự (2004), Quản lý chương trình phòng chống AIDS - Tài liệu cho giảng viên vàhọc viên), NXB Y học, Hà Nội.
19. Đỗ Mai Hoa, Nguyễn Thanh Hương, Lê Vũ Anh và cộng sự (2004), Hướng dẫn lập kế hoạch và quản lý chương trình đào tạo phòng chống AIDS, NXB Y học, Hà Nội.
20. Phan Văn Tường, Lê Vũ Anh, Đỗ Mai Hoa và cộng sự (2004), Hướng dẫn theo dõi và đánh giá chương trình phòng chống AIDS, NXB Y học, Hà Nội.
21. Phạm Trí Dũng, Lê Vũ Anh, Đỗ Mai Hoa và cộng sự (2004), Hướng dẫn lập kế hoạch và quản lý chương trình phòng chống AIDS, NXB Y học, Hà Nội.
22. Lê Vũ Anh, Đỗ Mai Hoa, Bùi Thu Hà và cộng sự (2003), Quản lý chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản – Tài liệu cho giảng viên và học viên, NXB Trẻ, Hà Nội.
23. Phan Văn Tường, Đỗ Mai Hoa và cộng sự (1997), Bài giảng quản lý y tế, NXB Y học, Hà Nội.

II. Bài báo nghiên cứu khoa học

1.     Do, Mai Hoa; Bui, Thi Thu Ha; Phan, Tuong; Nguyen, Hoang Long; Duong, Thuy Anh; Le, Bao Chau; Pham, Thi Thuy Linh; Nguyen, Minh Hoang; Nguyen, Phuong Thuy; Malison, Michael (2017), Strengthening Public Health Management Capacity in Vietnam: Preparing Local Public Health Workers for New Roles in a Decentralized Health System. Journal of Public Health Management and Practice. 24:S74-S81, March/April 2018.

2.     Nguyen Van Huy, You-Seon Nam, Nguyen Van Thanh, Ngo Tri Tuan, Nguyen Thi Thu Ha, Luu Ngoc Hoat, Nguyen Minh Hoang, Do Mai Hoa (2017), WHO's Service Availability and Readiness Assessment of primary health care services of commune health centers in a rural district of Northern Vietnam. Journal of Public Health Management and Practice. 24:S60-S66, March/April 2018.

3.     Le Bao Chau, Do Mai Hoa, Nguyen Minh Hoang, Nguyen Duy Anh & Nguyen Thi Nuong (2017), Linkage between HIV diagnosis and care: Understanding the role of gender in a Northern Province in Vietnam. Health Care for Women International 39:4, pages 364-367.

4.     Linh Thi Thuy Pham, Akiko Kitamura, Hoa Mai Do, Kim Anh Lai, Nhan Tuan Le, Van Thi Thuy Nguyen, Masaya Kato (2017), Retrospective analysis of antiretroviral therapy uptake and retention of maleclients receiving methadone maintenance therapy in two provinces in Vietnam: potential synergy of the two therapies, Harm Reduction Journal, 14:12.

5.     Nguyen Minh Hoang (2017), Prevention Mother-to-Child Transmission of HIV in Vietnam: Multi Factors Influencing the Utilization, Bibliotheca Alexandrina Information for Africa Join BAIFA, ix, 42.

6.     Hoang Minh Nguyen, Phuong Thuy Nguyen, Thi Thu Ha Bui, Thuy Anh Duong, Mai Hoa Do (2016), Decentralization of Antiretroviral Therapy Service Provision In Viet Nam: Treatment Outcomes In Two Provinces And The Way Forward, The 8th International Conference on Public Health among GMS Countries, Phnom Penh, Cambodia, 5-6 November 2016.

7.     Hoang Minh Nguyen, Mai Hoa Do, Viet Hung Tran, Xuan Chien Nguyen, Phuong Thuy Nguyen, Bao Chau Le, Thi Binh An Nguyen, Thi Thu Ha Bui (2016), Situation Of Implementing Circular 08 On Human Resource In Public Service Delivery Units Of Health Sector, The 8th International Conference on Public Health among GMS Countries, Phnom Penh, Cambodia, 5-6 November 2016.

8.     Nguyễn Minh Hoàng, Trần Viết Hùng, Nguyễn Xuân Chiến, Đỗ Mai Hoa, Nguyễn Phương Thùy, Bùi Huy Hiệp, Bùi Thị Thu Hà (2016), Đánh giá việc triển khai thông tư 08 về định mức biên chế trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, Tạp chí Y tế công cộng, 13, 2(40), 152-157.

9.     Lê Bảo Châu, Nguyễn Minh Hoàng, Trần Viết Hùng, Nguyễn Xuân Chiến, Nguyễn Phương Thùy, Đỗ Mai Hoa, Bùi Thị Thu Hà (2016), Quản lý nhân lực tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập: từ văn bản tới thực tế, Tạp chí Y tế Công cộng, 13, 2(40), 165-172.

10.  Quang Duy Pham, David P. Wilso, Cliff C. Kerr, Andrew J. Shattock, Hoa Mai Do, Anh Thuy Duong4, Long Thanh Nguyen, Lei Zhang (2015), Estimating the Cost-Effectiveness of HIV Prevention Programmes in Vietnam, 2006-2010: A Modelling Study, PLOS ONE.

11.  Đỗ Mai Hoa và cộng sự (2015), Các yếu tố động viên nhân viên y tế làm việc tại trạm y tế phường, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội năm 2014, Tạp chí Y học dự phòng, 4(164):125-132.

12.  Đỗ Mai Hoa và cộng sự (2015), Vai trò của tổ chức xã hội dân sự trong can thiệp giảm tác hại và phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh Hòa Bình, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Tạp chí Y học thực hành 2(952):15-17.

13.  Nguyen Phuong Thuy (2015), HIV/AIDS services provision and linkage in Thanh Hoa and Long An provinces: current situation and challenges, The 7th international conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries.

14.  Nguyen Minh Hoang (2015), Human resource in Health in lowincome settings: Lessons learnt of global health approach in Vietnam, 22nd Canadian Conference on Global Health Report.

15.  Do Mai Hoa et al (2014), Enhancing the Benefits of Antiretroviral Therapy in Vietnam: Towards Ending AIDS, Current HIV/AIDS Reports Journal, 11(4):487-495.

16.  Đỗ Mai Hoa vàcộng sự (2014), Đánh giá dự án can thiệp giảm tác hại HIV/AIDS khu vực biên giới tại Hà Giang, Tạp chí Y tế công cộng, 2(31):55-62.

17.  Đỗ Mai Hoa, Phạm Thị Thùy Linh và cộng sự (2014), Kiến thức, hành vi dự phòng lây nhiễm HIV và các yếu tố liên quan trong nhóm nghiện chích ma tuý tại Cần Thơ năm 2014, Tạp chí truyền nhiễm, 3(7):39-43

18.  Đỗ Mai Hoa và cộng sự (2014), Tuân thủ điều trị thuốc kháng virut và tái khám đúng hẹn ở bệnh nhân HIV/AIDS trẻ em tại bệnh viện Nhi Trung uơng, Tạp chí y tế công cộng, 30(30):16-21

19.  Đỗ Mai Hoa và cộng sự (2014), Tình trạng stress của điều dưỡng và hộ sinh bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng năm 2014, Tạp chí Y tế công cộng, 5(34):57-62

20.  Đỗ Mai Hoa và cộng sự (2014), Đánh giá dự án can thiệp giảm tác hại HIV/AIDS khu vực biên giới tại Hà Giang, Tạp chí Y tế công cộng, 2(31):55-62

21.  Do Mai Hoa et al (2013), Factors associated with suboptimal adherence to antiretroviral therapy in Viet Nam: a cross-sectional study using audio computer-assisted self-interview (ACASI), BMC Infectious Diseases Journal, 13(154):1-9

22.  Do Mai Hoa et al (2013), Combining Cohort Analysis and Monitoring of HIV Early-Warning Indicators of Drug Resistance to Assess Antiretroviral Therapy Services in Vietnam, Clinical Infectious Disease Journal, 54(4):306-312

23.  Trần Tuấn Cường, Đỗ Mai Hoa, Bùi Đức Dương, Đoàn Thị Thùy Linh (2013), Chí phí điều trị bệnh nhân HIV/AIDS ngoại trú của Phòng khám LIFE-GAP tại bệnh viện Bạch Mai, năm 2012, Tạp chí y tế công cộng28 (28): 138

24.  Lê Bảo Châu và cộng sự (2013), Sự khác biệt trong cung cấp và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại 2 trạm y tế nông thôn và thành thị tỉnh Khánh Hoà năm 2011, Tạp chí Y tế công cộng, 28(28):46-50

25.  Nguyễn Hải Yến, Đỗ Mai Hoa (2012), Tuân thủ thuốc điều trị và một số yếu tố liên quan trong các bệnh nhân tăng huyết áp điều trị tại phòng khám ngoại trú tại bệnh viện E, năm 2011, Tạp chí Y học thực hành, 826: 187

26.  Nguyễn Hải Yến, Đỗ Mai Hoa (2012), Tuân thủ chế độ ăn và một số yếu tố liên quan trong các bênh nhân tăng huyết áp điều trị tại phòng khám ngoại trú tại bệnh viện E, năm 2011, Tạp chí Y tế công cộng, 25(25): 179

27.  Lê Bảo Châu và cộng sự (2012), Sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh từ phía Hộ gia đình ở Chililab, Chí Linh, Hải Dương năm 2011, Tạp chí Y tế công cộng, 878:107-110

28.  Đỗ Mai Hoa, Lê Bảo Châu, Nguyễn Minh Hoàng và cộng sự (2012), Thực trạng hoạt động can thiệp giảm tác hại dành cho nhóm nghiện chích ma túy và nữ mại dâm tỉnh Thanh Hóa năm 2009, Tạp chí Y tế công cộng, 1(23):46-52

29.  Đỗ Mai Hoa, Lê Bảo Châu, Nguyễn Minh Hoàng và cộng sự (2012), Các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV của nhóm nghiện chích ma túy và nữ mại dâm tại tỉnh Hải Dương năm 2009, Tạp chí y học thực hành, 2(807):128-131

30.  Đỗ Mai Hoa, Phạm Thị Thùy Linh và cộng sự (2012), Điều trị Methadone khuyến khích nam giới nghiện chích ma tuý điều trị ARV sớm hơn: nghiên cứu tại Hà Nội và Cần thơ năm 2012, 889+890:262-265 

31.  Đỗ Mai Hoa và cộng sự (2011), Tuân thủ thuốc điều trị và một số yếu tố liên quan trong các bệnh nhân tăng huyết áp điều trị tại phòng khám ngoại trú tại bệnh viện E, năm 2011, Tạp chí Y học thực hành, 826:115-117

32.  Đỗ Mai Hoa và cộng sự (2011), Chăm sóc, hỗ trợ và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Tạp chí Y tế công cộng, 20(20):29-36

33.  Nguyen Minh Hoang et al (2011), Alumni survey on assessment and needs of participants attended HIV/AIDS management training program in Vietnam, The 10th International Congress on AIDS in Asia and the Pacific, 241

34.  Đỗ Mai Hoa, Bùi Thanh Mai và cộng sự (2007), Chăm sóc và hỗ trợ tại nhà cho những người có H tại thành phố Đà Nẵng. Tạp chí Y tế công công Việt Nam 2007, 3(9) 

35.  Lê Bảo Châu, Phạm Thị Thùy Linh và cộng sự (2007), Tình hình chăm sóc và hỗ trợ cho những người có H tại quận Thanh Khê và Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Y tế công cộng, 9(9):31-39

36.  Lê Cự Linh, Robert W. Blum Đỗ Mai Hoa và cộng sự (2006), Thử nghiệm phương pháp tự phỏng vấn có sự trợ giúp của máy tính (ACASI) trong nghiên cứu sức khoẻ sinh sản thanh thiếu niên ở Việt Nam, Tạp chí Sức khoẻ thanh thiếu niên, 38: 740-747

37.  Đỗ Mai Hoa, J.S. Hirsch, R. Martorell (2005), Hành vi tìm kiếm sức khoẻ của phụ nữ mắc bệnh viêm đường sinh dục tại Chí Linh, Hải Dương, Việt Nam, Tạp chí Y tế công công Việt Nam, 1(4)

38.  D.L. Alden, Đỗ Mai Hoa, D. Bhawuk (2004), Sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng chăm sóc sức khoẻ sinh sản, Tạp chí Y học và khoa học xã hội, 59(11): 2219-2232.

Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế khác